Všeobecné obchodní podmínky EverTrader

Prosíme, přečtěte si pečlivě tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jako „OP“), které se vztahují na služby poskytované poskytovatelem na webových stránkách evertrader.com.

 

1. Základní ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb je BlueLake Hub FZCO, Premises No: DSO-IFZA, IFZA Properties, Dubai, Silicon Oasis, UAE, Registrační číslo: DSO-FZCO-35081, Číslo licence: 37168 ( dále též jako „poskytovatel“).

1.2. Klientem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která poskytovateli zaplatí poskytovatelem stanovený poplatek a zavazuje se dodržovat tyto OP (dále též jako „klient“). Pokud jste fyzická osoba a ještě Vám nebylo osmnáct let, nejste oprávněni služby poskytované poskytovatelem používat.

 

2. Závazek poskytovatele

2.1. Poskytovatel se zavazuje po splnění podmínek ze strany klienta umožnit klientovi užívat nástroje poskytovatele a virtuální účet poskytovaný třetí stranou pro obchodování nanečisto s fiktivním kapitálem (dále též jako “virtuální účet”), vzdělávání a vzdělávacích materiálů, zúčastnit se edukativního programu EverTrader Ověření pro výběr kandidátů pro Ever Account, a to prostřednictvím webových stránek poskytovatele dostupných na evertrader.com a poskytnout klientovi přístup k aplikaci EverTrader Analyst app.

 

3. Závazky klienta

3.1. Klient je povinen zaregistrovat se na stránkách poskytovatele a uhradit poplatek stanovený poskytovatelem. Bližší informace o poplatcích jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele, přičemž poskytovatel je oprávněn poplatky i služby kdykoliv měnit. 

3.2. Klient je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se k osobě klienta, jakož i právní předpisy České republiky. 

3.3. Klient se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti třetí stranou k založenému virtuálnímu účtu. V případě nedodržení povinností klientem může být účet bez jakékoliv náhrady ukončen. 

 

4. Prohlášení 

4.1. Poskytovatel nijak neodpovídá za vedení virtuálního účtu u třetí strany ani za jakékoliv další následky spojené s virtuálním účtem u třetí strany.

4.2. Poskytovatel prohlašuje, že klient nemá nárok na vrácení poplatku, pokud klient bude diskvalifikován porušením těchto obchodních podmínek. Klient nemá nárok na vrácení poplatku ani tehdy, pokud se klient účastní 1. Fáze edukativního programu EverTrader Ověření. Podmínky edukativního programu EverTrader Ověření jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele.

4.3. Poskytovatel dále prohlašuje, že klient nemá ani v jiných případech nárok na vrácení poplatku, a to zejména pokud nemůže nanečisto virtuálně obchodovat s fiktivním kapitálem z důvodu zásahu vyšší moci (především z důvodu nemoci, přírodní katastrofy, absence připojení k internetu, nedostatečného připojení k internetu, nedostatečně výkonné výpočetní techniky). 

4.4. Poskytovatel prohlašuje, že služby poskytované poskytovatelem nemusí být zejména z technických důvodů nepřetržitě přístupné. 

4.5. Poskytovatel prohlašuje, že není investiční společností.

 

5. Další podmínky

5.1. Každý virtuální účet používaný klientem musí být veden na jméno klienta. Klient je povinen v případě změny údajů týkajících se osoby klienta tyto údaje neprodleně aktualizovat. 

5.2. Klient není oprávněn s fiktivním kapitálem jakkoliv nakládat v reálném světě. Klient nemá nárok na výplatu fiktivního kapitálu. Poskytovatel se zříká jakékoliv odpovědnosti ve vztahu ke klientem založenému virtuálnímu účtu u třetích stran.

5.3. Veškeré virtuální obchodování je pouze simulované a nepředstavuje pokyn k obchodování na reálných finančních trzích nebo se skutečnou měnou.

5.4. Ze strany poskytovatele či jeho zaměstnanců nejsou klientovi poskytovány žádné investiční rady nebo doporučení. Poskytovatel není odpovědný za žádné právní jednání kohokoliv, pokud si jej klient nebo třetí osoba vyloží jako investiční radu či doporučení.

5.5. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv klientovo obchodování nanečisto ani za jakékoliv jiné jednání klienta.

5.6. Klient rovněž bere na vědomí, že finanční prostředky, které jsou klientovi pro
fiktivní obchodování poskytnuty, jsou fiktivní a nemá jakékoliv právo s nimi nakládat
nad rámec jejich využití v rámci Služeb, zejména je nelze použít ke skutečnému
obchodování a nemá nárok na jejich výplatu. Nebudeli výslovně dohodnuto jinak,
nebudou klientovi na základě výsledků klientovo fiktivního obchodování vypláceny žádné odměny nebo zisky, ani klient nebude povinen/povinna k úhradě žádných ztrát.

 

6. Edukativní program EverTrader 2 fázové Ověření – 1. Fáze

6.1. Klient má právo za poplatek uvedený poskytovatelem na jeho webových stránkách zakoupit edukativní program EverTrader Ověření, který je složen ze 2 Fází. 

6.2. Pokud klient do 180 dní od zakoupení nespustí 1. Fázi, tak poskytovatel 1. Fázi po 180 dnech klientovi spustí automaticky. O tomto klient bude informován poskytovatelem na e-mail, který vyplnil při registraci a v aplikaci EverTrader a v klientské sekci.

6.3. V průběhu virtuálního obchodování nanečisto s fiktivním kapitálem v rámci 1. Fáze edukativního programu EverTrader Ověření je klient povinen provést obchody alespoň v minimálním počtu dní dle podmínek 1. Fáze uvedených na webových stránkách poskytovatele. Obchodním dnem se rozumí kalendářní den, kdy je otevřen minimálně 1 obchod v časovém pásmu GMT +2.

6.4. V průběhu virtuálního obchodování nanečisto s fiktivním kapitálem v rámci 1. Fáze edukativního programu EverTrader Ověření je klient také povinen dodržet další pravidla, jako je maximální drawdown, maximální denní drawdown, cílené zhodnocení virtuálního účtu a všech ostatních pravidel, které jsou uvedeny a podrobně popsány na webu poskytovatele.

6.5. Pokud klient některou z povinností uvedených v OP nebo v edukativním programu EverTrader Ověření poruší, tak je automaticky diskvalifikován. 

6.6. Pokud klient splní veškeré podmínky stanovené poskytovatelem v rámci zvolené 1. Fáze edukativního programu EverTrader Ověření, je klient oprávněn požádat poskytovatele o ověření výsledků, zda především klient neprováděl fiktivní obchodování v rozporu se zakázanými obchodními postupy poskytovatele, které jsou uvedeny na webu poskytovatele. Pokud poskytovatel potvrdí splnění podmínek klientem po skončení zvolené 1. Fáze edukativního programu EverTrader Ověření, je klient oprávněn se zúčastnit 2. Fáze edukativního programu EverTrader Ověření.

7. Edukativní program EverTrader 2 fázové Ověření – 2. Fáze 

7.1. Pokud to poskytovatel klientovi umožní, může se klient zúčastnit 2. Fáze edukativního programu EverTrader Ověření. 

7.2. V průběhu virtuálního obchodování nanečisto s fiktivním kapitálem v rámci 2. Fáze edukativního programu EverTrader Ověření je klient povinen provést obchody alespoň v minimálním počtu dní dle podmínek EverTrader Ověření uvedených na webových stránkách poskytovatele. Obchodním dnem se rozumí kalendářní den, kdy je otevřen minimálně 1 obchod v časovém pásmu GMT +2.

7.3. V průběhu virtuálního obchodování nanečisto s fiktivním kapitálem v rámci 2. Fáze edukativního programu EverTrader Ověření je klient také povinen dodržet další pravidla, jako je maximální drawdown, maximální denní drawdown, cílené zhodnocení virtuálního účtu a všech ostatních pravidel, které jsou uvedeny a podrobně popsány na webu poskytovatele.

7.4. Pokud klient některou z povinností uvedených v OP nebo v 2. Fázi edukativního programu EverTrader Ověření poruší, tak je automaticky diskvalifikován.

7.5. Pokud klient splní veškeré podmínky stanovené poskytovatelem v rámci 2. Fáze edukativního programu EverTrader Ověření, je klient oprávněn požádat poskytovatele o ověření výsledků, zda především klient neprováděl fiktivní obchodování v rozporu se zakázanými obchodními postupy poskytovatele, které jsou uvedeny na webu poskytovatele. Pokud poskytovatel potvrdí splnění podmínek klientem po skončení 2. Fáze, může být klientovi nabídnuta možnost uzavřít smlouvu o Ever Accountu se společností TradeStreet s.r.o.. Společnost TradeStreet s.r.o. si vyhrazuje právo smlouvu o spolupráci neuzavřít, a to i bez udání důvodu. Na uzavření smlouvy o spolupráci se společností TradeStreet s.r.o. není právní nárok.  

8. Edukativní program EverTrader 1 fázové Ověření

8.1. Klient má právo za poplatek uvedený poskytovatelem na jeho webových stránkách zakoupit edukativní program EverTrader 1 fázové Ověření, který je složen z 1 fáze. 

8.2. Pokud klient do 180 dní od zakoupení nespustí 1. Fázi, tak poskytovatel fázi po 180 dnech klientovi spustí automaticky. O tomto klient bude informován poskytovatelem na e-mail, který vyplnil při registraci a v aplikaci EverTrader a v klientské sekci.

8.3. V průběhu virtuálního obchodování nanečisto s fiktivním kapitálem v rámci edukativního programu EverTrader 1 fázové Ověření je klient povinen provést obchody alespoň v minimálním počtu dní dle podmínek uvedených na webových stránkách poskytovatele. Obchodním dnem se rozumí kalendářní den, kdy je otevřen minimálně 1 obchod v časovém pásmu GMT +2.

8.4. V průběhu virtuálního obchodování nanečisto s fiktivním kapitálem v rámci edukativního programu EverTrader 1 fázové Ověření je klient také povinen dodržet další pravidla, jako je maximální klouzavá virtuální ztráta, maximální denní virtuální ztráta, cílené zhodnocení virtuálního účtu a všech ostatních pravidel, které jsou uvedeny a podrobně popsány na webu poskytovatele.

8.5. Pokud klient některou z povinností uvedených v OP nebo v edukativním programu EverTrader 1 fázové Ověření poruší, tak je automaticky diskvalifikován. 

8.6. Pokud klient splní veškeré podmínky stanovené poskytovatelem v rámci edukativního programu EverTrader 1 fázové Ověření, je klient oprávněn požádat poskytovatele o ověření výsledků, zda především klient neprováděl fiktivní obchodování v rozporu se zakázanými obchodními postupy poskytovatele, které jsou uvedeny na webu poskytovatele. Pokud poskytovatel potvrdí splnění podmínek klientem po skončení fáze edukativního programu EverTrader 1 fázové Ověření, může být klientovi nabídnuta možnost uzavřít smlouvu o Ever Accountu se společností TradeStreet s.r.o.. Společnost TradeStreet s.r.o. si vyhrazuje právo smlouvu o spolupráci neuzavřít, a to i bez udání důvodu. Na uzavření smlouvy o spolupráci se společností TradeStreet s.r.o. není právní nárok. 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Klient výslovně souhlasí s tím, že může být zdarma zveřejněn na webu, sociálních sítích, ve videích, v rozhovorech a propagačních materiálech.

9.2. Klient souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn kdykoliv nahlížet do obchodů jakož i do obchodního deníku klienta v aplikaci EverTrader a obchodní platformě a poskytovatel je oprávněn tyto výsledky veřejně sdílet (na webu, sociálních sítích, ve videích, reklamách apod.). 

9.3. Klient souhlasí s tím, že jeho celé křestní jméno a iniciála příjmení budou zobrazeny v žebříčku vedeném poskytovatelem a výsledky obchodování (počet obchodů, počet zisků / ztrát, atd…) budou dostupné třetím osobám.

9.4. Klient nesmí poskytnout přístupové údaje ke službám poskytovatele žádné třetí osobě. Za klienta nesmí provádět obchody žádná třetí osoba. 

9.5. Klient má právo na přístup do sekce akademie EverTrader Vzdělání a EverTrader Analyst app po celou dobu edukativního programu EverTrader Ověření.

9.6. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zobrazená data v obchodních platformách poskytnutých třetími stranami ani za zpožděná data a jakékoliv další souvislosti s obchodní platformou třetích stran.

9.7. Poskytovatel má výlučné právo určit, co není poctivým virtuálním obchodováním klienta a následně je oprávněna vyzvat klienta k nápravě. Pokud klient nezjedná nápravu ve stanovené lhůtě, je to porušení těchto obchodních podmínek.

9.8. Klient se zavazuje respektovat fungování reálného trhu. Obchodní praktiky, které narušují fungování skutečného trhu, jsou jako takové zakázány a budou představovat porušení těchto podmínek. Mezi obchodní praktiky, které nejsou v souladu s fungováním reálného trhu, patří, ale nejsou omezeny na:

 • Použití platformy nebo zmrazení dat
 • Použijte zpožděný zdroj dat
 • Obchodování na zpožděných grafech
 • Využití limitní garance plnění objednávky
 • Použití zajišťovacích obchodů mezi EverAccounts
 • Použití zajišťovacích obchodů mezi uživatelskými účty EverTrader
 • Držet obchody přes/během vyhlášení výsledků (earnings), firemních událostí a dalších reportů, které mohou ovlivnit konkrétní akciový trh – gap trading
 • Arbitrážní obchodování
 • Kopírování obchodů jiných obchodníků
 • Rolování účtů
 • Kopírování obchodů přes více účtů EverAccount, abyste obešli jakékoli peněžní limity definované poskytovatelem
 • Skalpování ticků
 • Overleveraging, Overexposure
 • Uzavírání obchodů v rozporu s tím, jak se ve skutečnosti obchoduje na forexovém trhu nebo na jiných trzích.
 • Současné otevření protichůdných pozic na více účtech
 • Provádění obchodů v rozporu s poskytovatelem obchodní platformy
 • HFT (vysokofrekvenční obchodování)
 • Nástroje, které by mohly manipulovat s trhy
 • Používání obchodních strategií, které využívají chyby služby nebo jakýmkoli jiným způsobem, kterým by poskytovatel mohl utrpět ztráty.
 • Jiné strategie, které neberou v úvahu reálné podmínky na trhu

9.9. Peněžní prostředky poskytnuté klientovi nejsou skutečné a klient s nimi nemá právo nakládat v reálném světě. Klient neodpovídá za případné ztráty na straně Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za případné ztráty na straně klienta.

9.10. Veškeré obchodování prováděné klientem je pouze simulované a nepředstavuje pokyn k obchodování na reálných finančních trzích nebo se skutečnou měnou.

9.11. Poskytovatel vyjma poplatku za žádných okolností nepřijímá žádné finanční prostředky nebo jiná aktiva od klienta ani pro něj nespravuje žádné finanční prostředky nebo jiná aktiva.

9.12. Žádné plnění poskytnuté poskytovatelem klientovi není investiční službou nebo činností ve smyslu právních předpisů upravujících zejména investiční služby a kapitálové trhy. Poskytovatel neposkytuje jakékoliv informace či pokyny k jakémukoliv reálnému obchodování.

9.13. Poskytovatel se v nejvyšším možném rozsahu povoleném právními předpisy zříká jakékoliv odpovědnosti vůči klientovi a třetím osobám. 

9.14. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyřadit klienta bez udání důvodu.

9.15. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit poplatky a OP. 

9.16. Klient se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na webu provozovatele a zavazuje se je dodržovat.

9.17. Rozhodným právním řádem je právní řád České republiky a v případě sporu je dána místní příslušnost soudu České republiky. Pokud klient podléhá jinému právnímu řádu, nežli je právní řád České republiky, zavazuje se klient dodržovat i takový právní řád, kterému podléhá, a to výlučně na svou odpovědnost.

9.18.Vezměte prosím na vědomí, že poskytovatel neposkytuje služby osobám ze Sýrie, Severní Koreje nebo Íránu, osobám se záznamem v trestním rejstříku, osobám na sankčních seznamech, osobám spojeným s finanční kriminalitou nebo terorismem ani osobám, které již byly zakázány z důvodu porušení smlouvy. Vzhledem k našemu obchodnímu rozhodnutí založenému na provozních úvahách poskytovatel poskytuje služby pouze občanům a rezidentům EU, Švýcarska a Spojených arabských emirátů.